Vår policy

Sign Consult skapar mervärden för dig som kund. Vi är affärsmässiga och arbetar för långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Kvalitetspolicyn anger förhållningssätt för anställda i syfte att få nöjda kunder idag och i framtiden.

Det innebär att:

 • Våra leveranser ska skapa mervärde för kund och motsvara givna löften och kundernas förväntningar. 
 • Leveranser avslutas med att vi kontrollerar, dokumenterar, rapporterar och åtgärdar ev. avvikelser i våra produkter/installationer. 
 • Vi ska vara tydliga i vår kommunikation, ge ärlig och seriös information.
 • Vi följer upp kundnöjdheten kontinuerligt och anpassar service, tjänster och leveranser för att öka kundtillfredsställelsen. 
 • Kvalitetsansvarig utses för samtliga projekt.
 • Sign Consult och underentreprenörer ska i sitt arbete följa alltid lagar, förordningar, föreskrifter och styrande dokument. 
 • För samtliga inköpsavtal ska, utöver reglerade krav, våra fastställda policys vara styrande.

Miljöpolicy

Sign Consults miljöarbete är en naturlig och integrerad del i vår affärsverksamhet.
Vårt mål är en hållbar miljö innebärande att vi:

 • Använder produkter och teknologier som minskar miljöpåverkan. 
 • Våra leveranser uppfyller de miljökrav som myndigheter och kunder ställer. 
 • Återvinner, minskar avfallsmängden och sorterar avfall miljövänligt.
 • Väljer transporter och resor med mindre miljöpåverkan samt väljer alternativ teknik för möten för att minska mängden resor.
 • Ständigt förbättra våra processer för att minska negativ miljöpåverkan.
 • Premierar miljö- och klimatanpassade lösningar med ett livscykelperspektiv vid upphandling av produkter och tjänster. 

Uppförandekod/etiska riktlinjer

Vårt agerande i kundmöten m.m. ska spegla kvalitet och service. Vår värdegrund ska styra oss i våra affärs- och sociala möten, det är här våra affärer slår rot och utvecklas. Vi presenterar oss, lyssnar in förväntningar, stämmer av krav på och avslutar med kvalitetssäkring av leverans. Vi ska skapa mervärde för kund.

Vi tar ett personligt ansvar för våra handlingar. Anställda vid Sign Consult får inte ta emot obefogade gåvor eller använda sig av mutor/gåvor från annan part som kan påverka vår objektivitet. Sign Consult intar en neutral ställning i partipolitiska frågor och vi tillåter inte diskriminering. Enskilda medarbetare får gärna engagera sig i samhällsfrågor. Sign Consult stödjer mångfald och jämställdhet. 

Riktlinjerna gäller även våra underentreprenörer och vi prioriterar leverantörer som lever som vi lär. 

Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljön ska vara säker, skador och sjukdomar ska undvikas så långt det är möjligt utifrån det allmänna kunskapsläget i samhället. Medarbetarna ska uppleva arbetsglädje, arbetsvilja och trivsel i sina ansträngningar att åstadkomma bra resultat. Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex. följa skyddsföreskrifter, instruktioner, rutiner och riktlinjer samt påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för VD.

Ledstjärnor för vårt arbetsmiljöarbete är att: 

 • Arbetsmiljön för varje anställd skall, i takt med den tekniska och sociala utvecklingen, förbättras med mål att förebygga/minska arbetsrelaterade sjukdomar. 
 • Vi kompetensutvecklar och ger medarbetarna förutsättningar för ett professionellt arbete.
 • Vi har rutiner för beredskap, rapportering och sammanställning av sjukdom, olycksfall och tillbud. 
 • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbing, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
 • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända. 

Policy inköp 

Med ett gott affärsmannaskap och hänsyn till våra kunder/samarbetspartners ska inköpen vid Sign Consult bidra till en positiv lönsamhetsutveckling. Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Samma höga krav ställer vi även på de leverantörer och entreprenörer vi väljer att samarbeta med.

 • Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi produkter och tjänster som tar hänsyn till affärsmässighet, kvalitet, miljö och etik. 
 • Vi bygger långsiktiga relationer via partnerskap med leverantörer som delar våra värderingar. 
 • Inköpen ska stödja Sign Consult:s miljöarbete för en hållbar miljö samt en god arbetsmiljö.

Våra inköpsrutiner ska säkerställa att leverantören motsvarar våra krav gällande miljö, kvalitet, arbetsmiljö och etik. Livscykelperspektivet finns alltid med, vi tänker alltid hela vägen inför inköp. Inköp/upphandling ska så långt som möjligt ske från ISO Certifierade partners.